Besök oss gärna
på Facebook
 
Backa 

Stadgar

Läs mer:
Pazyrykmattan 2500 år
Så började det
Stadgar
Hedersmedlemmar

Stadgar

Senast reviderade 2007-03-06
 
§ 1 Syfte
Orientmattsällskapet Pazyryk (föreningen) har till ändamål att främja kunskapen om och intresset för mattor och textilier från hela världen, med huvudvikt lagd på Orienten.
Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom:
Arrangerande av sammankomster för information och diskussion
Arrangerande av utställningar
Publicering av information och annat material samt andra lämpliga åtgärder.

§ 2 Medlemskap 
Medlemskap erhålls genom inbetalning av årsavgiften till styrelsen. Årsavgiftens storlek för medlem, för ytterligare medlem ur samma familj och för medlem som för första gången erhåller medlemskap och inbetalar avgiften under andra halvåret, fastställs av årsmötet efter förslag av styrelsen.
Medlem som inte senast den 1 april har betalat avgift för innevarande år anses ha utträtt ur föreningen och avförs därmed ur föreningsregistret.

§ 3 Styrelse
Föreningen leds av en styrelse med säte i Stockholm.
Styrelsen som väljs vid årsmötet består av ordförande och sex ledamöter. Ordföranden väljs för ett år medan övriga ledamöter väljs för två år. Styrelsen är beslutsför då minst ordförande och tre ledamöter är närvarande. I händelse av lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivan­de.

§ 4 Årsmöte
Föreningen håller årsmöte senast under mars månad. Vid årsmötet behandlas styrelsens och revisorernas berättelser.
Val förrättas för ett år av ordförande, två revisorer och en revisorssuppleant samt två ledamöter av valberedningen. Vidare förrättas val för två år av tre ledamöter.

§ 5 Extra möte
Extra möte med föreningen utlyses av styrelsen när den så önskar eller då framställning härom görs skriftligen till styrelsen av minst tio medlemmar.
I kallelsen till extra möte skall anges vilka ärenden som detta skall behandla.

§ 6 Kallelse
Kallelse till årsmöte eller extra möte skall ske minst fjorton dagar i förväg.

§ 7 Hedersmedlemskap
Hedersmedlemskap i föreningen beslutas av årsmötet efter förslag av styrelsen.
Hedersmedlemskap betyder livslångt årsavgiftsfritt medlemskap.

§ 8 Stadgeändring
En ändring i föreningens stadgar blir giltig först sedan den antagits vid två på varandra följande möten med föreningen.

§ 9 Upplösning
Upplöses föreningen tillfaller alla föreningens tillgångar oavkortat Islamiska avdelningen på Medelhavsmuseet i Stockholm med full äganderätt. Till muséet eventuellt överlämnade fonder skall av museet förvaltas i överensstämmelse med de villkor som kan gälla för fonderna.

Minimera
 
Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk